Forum for Health & Technical Science

स्वास्थ्य तथा प्रबिधि बिज्ञान मञ्च
Forum for Health & Technical Science

Notices

चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०८०/०४/०८ को सूचनालाई CTEVT र Council हरुले खण्डन गरियको सूचना.

२०८०/०४/१० गते ctevt ले चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०८०/०४/०८ को सूचना प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भयको बारे सूचना… बिषयगत Council हरुको खण्डन २०८०/०४/१२ चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०८०/०४/०८ गते प्रकाशन गरेको सूचना

२०६९ सालमा ३ वर्षे प्रमाणपत्र/डिप्लोमा तहका विभिन्न तालीम कार्यक्रम सम्बन्धन/स्वीकृतिका लागि पेश भई स्थलगत निरीक्षण शुल्क जम्मा गरेका तथा परिषद् कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा प्रकाशित सूचना अनुसार प्रस्तावना अद्यावधिक गरेका शिक्षण संस्थाहरुको प्रस्तावित कार्यक्रमहरुको स्थलगत निरीक्षण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना !

२०६९ सालमा ३ वर्षे प्रमाणपत्र/डिप्लोमा तहका विभिन्न तालीम कार्यक्रम सम्बन्धन/स्वीकृतिका लागि पेश भई स्थलगत निरीक्षण शुल्क जम्मा गरेका तथा परिषद् कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा प्रकाशित सूचना अनुसार प्रस्तावना अद्यावधिक गरेका शिक्षण संस्थाहरुको प्रस्तावित कार्यक्रमहरुको स्थलगत निरीक्षण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना !